Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Pracownice MGOPS mają pełne ręce roboty. Nie dość, że obarczone zostały dodatkowym obowiązkiem przyjmowania wniosków na dodatek węglowy, to jeszcze spośród około 2.000 złożonych wniosków musiały odszukiwać wniosek złożony przez rodziny, które zamierzały składać korekty wniosku. Teraz informacje podawane przez mieszkańców będą szczegółowo weryfikowane fot. Magdalena Lachowicz

2 września Rząd wniósł poprawki do ustawy o dodatku węglowym. Koniec z zasadą, że taki dodatek otrzyma każde gospodarstwo domowe. Obecnie wprowadzone przepisy stanowią, że w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Od 17 sierpnia mieszkańcy mogą składać wnioski o dodatek węglowy. Osoby, które ogrzewają swoje domy i mieszkania węglem, nie zwlekają ze składaniem wniosków. Wypłata świadczenia ma być zrealizowana w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Na terenie gminy Strzelno sprawami związanymi z dodatkiem węglowym zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodatek węglowy, jak informuje kierowniczka MGOPS Monika Grabowska,  przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Wniosek mogą złożyć mieszkańcy budynków wpisanych lub zgłoszonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada - Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone – powiedziała Monika Grabowska.

Na początku uruchomienia procedury składania wniosków wszystko przebiegało sprawnie. Jednak do czasu, gdy mieszkańcy usłyszeli, że istnieje luka prawna w przepisach o dodatku węglowym i zaczęli ją masowo wykorzystywać  przy składaniu wniosków o dodatek. Chodzi o to, że świadczenie przyznawane było na gospodarstwo domowe, a nie na piec węglowy. Stąd coraz większa liczba gospodarstw domowych z jednego domu ubiega się o dopłatę do węgla. Zapisy w ustawie mówiły bowiem, że  dodatek na węgiel przyznawany jest na gospodarstwo domowe, a nie na piec. Skoro rodziny zamieszkują w kilkukondygnacyjnym budynku, który ogrzewany jest jednym piecem, ale budynek zamieszkuje kilka rodzin, prowadzących odrębne  gospodarstwa domowe, to każda z tych rodzin upoważniona była do wypłaty świadczenia. Jest tylko jeden warunek, że rodziny te złożyły wnioski do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zatem odrębne wnioski składały rodziny zamieszkujące w jednym domu, chociaż dom ten ogrzewany był jednym piecem. Jest tylko jeden warunek, że rodziny te złożyły wnioski do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Problem był jednak w tym, że ustawa nie określała jasno czym jest takie gospodarstwo domowe. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku czytamy, że za gospodarstwo domowe uznaje się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą, wtedy mówimy o gospodarstwach jednoosobowych  lub osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. Wtedy mówimy o gospodarstwach domowych  wieloosobowych.

W gminie Strzelno kilkadziesiąt rodzin zamieszkujących pod jednym adresem najpierw złożyło jeden wniosek, by kilka dni później złożyć korektę do tego wniosku. Pracownice MGOPS mają pełne ręce roboty. Nie dość, że obarczone zostały dodatkowym obowiązkiem przyjmowania wniosków na dodatek węglowy, to teraz spośród około 2.000 złożonych wniosków muszą odszukiwać wniosek złożony przez rodziny, które zamierzają składać korekty wniosku. W pierwotnym wniosku rodziny takie wpisały, że dom zamieszkują rodzice  z dziećmi, a teraz osobny wniosek składają rodzice i osobny wniosek pełnoletnie dzieci. W ten sposób z 3.000 zł robi się wielokrotność tej sumy.

- Mieszkańcy wycofują wnioski złożone wcześniej. Na przykład sześcioosobowa rodzina najpierw złożyła jeden wniosek, a teraz składają oświadczenie, że prowadzą osobne gospodarstwa domowe i każdy z nich składa odrębny wniosek. Nikt nie jest w stanie tego zweryfikować – mówi burmistrz Dariusz Chudziński. Dodaje, że informacje zawarte  we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Art. 233 par. 6 Kodeksu karnego informuje, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

REKLAMA
Chemirol - oleje Fuchs

- Osoba taka pod rygorem odpowiedzialności karnej składa oświadczenie, że jako odrębna rodzina prowadzi gospodarstwo domowe na tym samym piecu. Co ważne tacy ludzie nie muszą żyć w separacji, czy mieć orzeczony rozwód. Wystarczy złożone przez nich oświadczenie – dodaje burmistrz. (szerzej na ten temat pisaliśmy na naszej stronie internetowej w artykule: Mieszkańcy wykorzystują lukę prawną przy składaniu wniosków o dodatek węglowy.  Świadczenie przyznawane jest na gospodarstwo domowe, a nie na piec węglowy.

Samorządy zgłaszały do Ministerstwa Klimatu i Środowiska problem składanych lawinowo wniosków o dodatek węglowy, gdzie chociaż osoby zamieszkują pod jednym dachem, deklarowały, że prowadzą osobne gospodarstwa domowe. Gminy miały zatem  problemy z rozpatrywaniem tych wniosków. Zastępczyni kierowniczki MGOPS w Strzelnie Zofia Niedziela mówiła nam, że jeśli ustawodawca uściśli przepisy będzie pracownikom MGOPS  łatwiej, bo w tej chwili jest duży bałagan i dużo dodatkowej pracy.  31 sierpnia wystosowaliśmy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska maila z pytaniami, czy Ministerstwo zauważyło problem składania przez mieszkańców korekt do złożonych wcześniej wniosków i czy zamierza w jakiś sposób uszczelnić przepisy. Pytaliśmy też, czy będą w związku z tym przeprowadzane kontrole gospodarstw domowych w kierunku prawidłowości złożonych wniosków. 

6 września otrzymaliśmy odpowiedź od rzecznika Wydziału Komunikacji Medialnej Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksandra Brzózki, w którym czytamy, że  informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku będzie składana pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”  - Wnioski o dodatek węglowy są weryfikowane przez gminy – napisał rzecznik Brzózka. Poinformował także, iż Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało już Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego. Jest to rządowa instrukcja, która ma ukrócić proceder wyłudzania pieniędzy. Ma ona także uszczelnić ustawę o dodatku węglowym i wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Z poradnika jasno wynika, że  jeden dodatek węglowy zgodnie z nowymi wytycznymi będzie przyznawany na jeden adres. Koniec więc z kilkoma wnioskami składanymi na jeden dom. Wniesiona 2 września poprawka do ustawy nakłada też na urzędników obowiązek dokładnej weryfikacji danych podawanych we wnioskach o wypłatę dodatku węglowego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska doprecyzowało w poradniku, co uznaje się za gospodarstwo domowe i dlaczego można dostać tylko jeden dodatek na jeden piec. Rzecznik Brzózka wyjaśnia, że prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

Dodaje, że to koniec z zasadą, że każde gospodarstwo domowe otrzyma dodatek węglowy. Obecnie wprowadzone przepisy stanowią, że w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Rzecznik Brzózka zwrócił też uwagę na fakt, że we wprowadzonych zmianach burmistrz, czy wójt gminy może weryfikować złożone przez mieszkańców wnioski. Urzędnicy weryfikując złożone przez mieszkańców wnioski mogą porównać je ze złożonymi wcześniej deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czy informacjami uzyskanymi w związku z postępowaniem o przyznanie przez ośrodki pomocy społecznej świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego. Urzędnicy mogą też ustalić faktyczne dane porównując je ze zgromadzonymi w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców. Bardzo ważnym jest zapis umożliwiający przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wśród wnioskodawców. Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, urzędnicy mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Ewentualny wywiad środowiskowy przeprowadzany będzie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W toku wywiadu urzędnicy ustalą, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Co jest bardzo ważne, niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego. Po zmianach dodatek węglowy wypłacany będzie w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po 30 października wypłacone zostaną do dnia 30 grudnia.

Magdalena Lachowicz, 6 IX 2022

Opłaty za lokal(ność): artykuły sponsorowane

loading...
Sponsorowane: Opłaty za lokal(ność)

Więcej: Opłaty za lokal(ność)

loading...
Więcej: Opłaty za lokal(ność)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.